(english version below)


Harco Rutgers

In mijn optiek valt over de verre toekomst van Deventer erg veel (en daardoor misschien juist weinig zinnigs) te speculeren. Toen ik (samen met andere creatieven uit Deventer) uitgenodigd werd na te denken over mijn toekomstvisie voor Deventer in 2030, liep ik dan ook al gauw vast in utopische dromen, die - hoewel fantastisch - weinig realiteitszin hadden. Naast mijn werk als beeldend (geluids)kunstenaar en vormgever run ik sinds 2004 een klein platenlabel/platform voor avontuurlijke muziek, genaamd esc.rec. Dat is één van de redenen waarom ik besloot mijn toekomstvisie voor Deventer te beperken tot een relatief klein en voor mij wat overzichtelijker gebied: de muziek.

Want wat is muziek in Deventer in 2030? En hoe kom je daarachter? Het is natuurlijk mogelijk een aantal muzikanten uit Deventer hun visie op toekomstmuziek te laten horen. Maar hebben muzikanten in deze tijd wel voldoende voeling met wat muziek is of zou kunnen zijn in 2030? Het leek mij eigenlijk interessanter om de muzikanten van 2030 nu alvast te laten horen. Als voorschot op de toekomst...

Ik wil daarom via esc.rec. een uitgave maken met muziek van kinderen uit Deventer en omgeving. Talenten uit het Deventer van nu, die door hun jonge leeftijd een blik gunnen in de toekomst.

Daarvoor ga ik op zoek naar eigenzinnige, nieuwe muziek, die wordt gemaakt of bedacht door kinderen tot ongeveer 14 jaar in Deventer en omgeving. Het eventueel inzetten van gastmuzikanten en professionele studio-opnamen om de muziek van deze kinderen vorm te geven, moet hierbij tot de mogelijkheden behoren. Ook beeld, tekst en grafische vormgeving voor deze uitgave wil ik grotendeels in de handen van kinderen laten.

Hoewel deze release vrijwel geheel gemaakt gaat worden door kinderen is het zeker mijn bedoeling dat het resultaat van dezelfde hoge kwaliteit wordt als de andere esc.rec. uitgaves. Ik zal dan ook streng zijn in mijn selectie. Een spannend experiment!

Maar hoewel alleen de beste inzendingen gebruikt zullen worden voor het maken van een uitgave op cd, verdienen alle serieuze inzendingen in ieder geval een plaatsje op deze website!

Esc.rec. maakt over het algemeen zoveel mogelijk gebruik van Creative Commons licenties als vervanging voor rigide copyright en experimenteert doorlopend met het toepassen van nieuwe (internet)ontwikkelingen. Het lijkt me belangrijk om vooral bij deze uitgave vol in te zetten op de mogelijkheden en ontwikkelingen van de nieuwe muziekindustrie, zodat ook op die manier een toekomstvisie van muziek gegeven wordt.

Zo mogelijk wil ik de ontwikkeling van de jonge artiesten op deze uitgave blijven volgen aan de hand van vervolg-uitgaves in de toekomst. Tot aan 2030.

Wellicht kan deze uitgave ooit uitgroeien tot staalkaart van toekomstig te koesteren talent in Deventer. Of anders tenminste fungeren als geheugensteuntje voor de gemeente om ook in de toekomst kunst en cultuur een prominente plaats te blijven bieden in Deventer, zodat talent niet noodzakelijkerwijs hoeft weg te trekken om tot bloei te kunnen komen.


Harco Rutgers


From my perspective much can be speculated about the distant future of Deventer, but it all still remains speculation. When I was asked by the city of Deventer to think about my vision of Deventer in 2030 (as were nine other creatives from Deventer), I therefore quickly stranded in utopian dreams, that - although fantastic - seemed to have little realistic viability in them. Besides my work as a visual (sound) artist and designer, I also run a small label/platform, named esc.rec. (as you probably know by now). That is one of the reasons why I decided to narrow my vision of the future to a smaller area: music.

Because, what is music in Deventer in 2030? And how can you find out? Of course it is possible to invite musicians from Deventer to let us hear their take on the future of music. But do musicians living in the now have enough feeling with what music is or could be in 2030? It somehow seemed more interesting to start listening to musicians of 2030. As some sort of advance on the future...

That's why I want to make an esc.rec. release with music by children from Deventer and surroundings. Young talent of the present Deventer, that shows us a glimpse of the future.

I'm now looking for adventurous new music, created by children, no older than fourteen, who are living in Deventer and surroundings. The use of guest musicians and professional studio recordings to realize the full potential of the compositions made by these children, should be a possibility. I would also like to let the majority of the images, text and design for this release be created by children.

Although this release gets created by children, I do intend to keep the esc.rec. quality standard intact! An exciting experiment!

But although only the best entries will be utilized to create this release, all serious entries deserve a place on this website!

Esc.rec. generally tries to make use of Creative Commons licenses where possible and keeps experimenting with the application of new (internet) developments. With this release this seems extra important and I intend to make use of the full range of possibilities that the new music industry has to offer, to make this release as ready for the future as it can be...

If all goes well, I hope to be able to keep track of the development of the young artists on this release through follow-up releases in the future. Until 2030.

Stuur je vraag naar: info@escrec.com


Mr. H.F. de Boerlaan 109
7411 AH Deventer
óf via
info@escrec.com
óf upload via soundcloud


Klik hier voor het laatste nieuws, foto's, muziek en video!


Klik hier voor meer info over Deventer 2030